Artikel 1 – Begrippen en Definities

 1. LA: Stichting De Leefstijl Academie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen, onder nummer 55031641.

 2. Activiteit: Onder activiteit wordt verstaan een door de LA georganiseerde commerciële training, cursus, opleiding, workshop, seminar, congres, symposium of soortgelijke gebeurtenis.

 3. Standaard aanbod: een standaard aanbod is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de door de LA gestelde toelatingscriteria.

 4. Maatwerk: maatwerk is een activiteit die wordt georganiseerd voor deelnemers behorende bij een contractant of een aantal contractanten. Maatwerkprogramma’s worden in nauwe samenwerking en overleg met de contractant samengesteld.

 5. Contractant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met de LA afsluit.

 6. Particulier: een natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q daaromtrent inlichtingen vraagt.

 7. Deelnemer/cursist: een natuurlijke persoon die deelneemt aan de onder punt 2 genoemde voorbeelden, hierna te noemen contractant.

 8. Overeenkomst: een gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.

Artikel 2 – Ter beschikking stelling Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd en toegankelijk op www.deleefstijlacademie.nl/algemene-voorwaarden

 2. De LA verstrekt de Algemene Voorwaarden aan iedere particulier en contractant die een overeenkomst met de LA wenst te sluiten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten genoemd onder punt 2 van artikel 1.

 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeenkomst genoemd onder punt 3 van artikel 1.

 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de maatwerk overeenkomst genoemd onder punt 4 van artikel.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen een contractant en de LA komt uitsluitend tot stand na een schriftelijke of digitale bevestiging van de LA aan de contractant.

 2. Een door de LA gedane (openbare) acquisitie door middel van een advertentie, een folder, open dagen of aan een particulier gericht schrijven tot het inschrijven op c.q. het volgen van een activiteit, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in artikel 3 punt 2 is voldaan.

 3. De LA verplicht zich een maatwerk traject uit te voeren in overeenstemming met het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs.

Voorwaarde daartoe is dat de contractant binnen 1 maand na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt, of een andere termijn indien deze nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

De overeenkomst betreffende een maatwerktraject tussen de contractant en de LA komt tot stand na ontvangst van een door de contractant getekende offerte.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6 – Financiële rechten en verplichtingen

 1. De contractant is aan de LA het overeengekomen bedrag verschuldigd en verplicht zich deze te voldoen op de wijze en de tijdstippen in de overeenkomst of op de factuur vermeld.

 2. Een activiteit gaat uitsluitend door bij voldoende deelname. Ingeval van annulering door de LA zijn er geen kosten verschuldigd.

 3. Er wordt geen restitutie verleend ingeval lessen niet worden bijgewoond.

 4. Indien een contractant in termijnen wenst te betalen wordt € 5,00 administratiekosten per termijnbetaling in rekening gebracht.

 5. Indien een contractant de kosten van een activiteit, zoals genoemd in de overeenkomst, niet binnen de bepaalde termijn voldoet, wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 6. Indien een contractant na overschrijding van de geldende betalingstermijn met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder punt 8 genoemde administratiekosten niet heeft voldaan is de LA gerechtigd om:

– de contractant de toegang tot de activiteit en de gebouwen te ontzeggen;

– de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke

mededeling aan de betrokkene te ontbinden ;

– over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

Indien de LA overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de betrokkene, met een minimum van € 75,00.

 1. De LA behoudt zich het recht voor prijzen van activiteiten te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

Artikel 7 – Annulering, ontbinding en condities

 1. Indien de cursist onverhoopt de cursus wil annuleren, dient dit schriftelijk of per mail te geschieden. Tot 30 dagen vóór aanvang van de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit of cursus wordt bij annulering 25% restitutie van het overeengekomen bedrag verleend. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, is LA gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de cursus te zijn meegedeeld aan LA. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld, tenzij de vervanger voor betaling zorg draagt. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid.

 2. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende niet in staat is de gehele of een deel van de opleiding te volgen , is dat voor rekening en risico van de cursist. Bij zwaarwegende redenen is het mogelijk het gemiste deel van de activiteit te volgen op een later tijdstip indien een volgende soortgelijke activiteit wordt georganiseerd. De toelating hiertoe is ter beoordeling van de LA ende LA dient hiervoor toestemming te geven.

 3. Indien voor een activiteit onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van de LA, is de LA gerechtigd om van deze activiteit af te zien, dan wel deze te combineren met een andere activiteit of een activiteit in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de contractant. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vijf lesdagen voor de eerste (les)dag plaats.

 4. Indien de LA kenbaar maakt de activiteit met een andere activiteit te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de contractant het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van de LA door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

 5. Indien een activiteit geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de LA als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

 6. Bij overmacht bv. bij ernstige weersomstandigheden kan het zijn dat er een les niet door kan gaan. Samen met de contractant wordt een nieuwe datum gepland om de les in te halen

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De contractant is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de activiteit te volgen. De LA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

 2. De contractant vrijwaart de LA voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mede contractanten.

 3. De LA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de contractant of anderszins door de contractant meegebrachte materialen gedurende de activiteit of anderszins verblijf van de contractant in de (les)lokalen van (dan wel gehuurd door) de LA.

 4. De LA is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de contractant overkomt tijdens of in verband met het volgen van een activiteit. Hiervan is geen sprake indien het letsel van contractant te wijten is aan opzet of grove schuld van de LA, dan wel haar docenten/medewerkers.

Artikel 9 – Vrijwaring

 1. De contractant vrijwaart de LA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de LA toerekenbaar is. Hieronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, aanspraken van mede contractanten.

 2. Van toepassing zijn de meest recente Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met contractant.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Algemene Voorwaarden en de met de Leefstijl Academie gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten genoemd onder punt 2 van artikel 1 zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.

Artikel 11 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

De LA is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand zijn gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene voorwaarden van toepassing.