Algemene voorwaarden de Leefstijl Academie

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1. LA: De Leefstijl Academie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen, onder nummer 76362426 (met handelsnamen Lopenenzo, 5E2M en Karel Jonker)

2. Activiteit: Onder activiteit wordt verstaan het door de LA verrichten van:
– Onderzoek binnen bedrijven t.b.v. bedrijfscultuur, uitval, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers.
– Het geven van bedrijfsadviezen t.b.v. een vitale organisatie
– Het opleiden en trainen van personeel
– Managementondersteuning, interim management en consultancy
– Het organiseren van workshops, seminars, congressen, symposia of soortgelijke activiteit.

3. Standaard aanbod: een standaard aanbod is een door de LA ontwikkelde en vastgestelde activiteit, programma, training of workshop, die in die vastgestelde vorm door de contractant wordt afgenomen.

4. Maatwerk: maatwerk is een activiteit die wordt georganiseerd voor deelnemers behorende bij een contractant of een aantal contractanten. Maatwerkprogramma’s worden in nauwe samenwerking en overleg met de contractant samengesteld.

5. Contractant: een natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met de LA afsluit of wel een opleiding volgt of deelnemer is van de onder punt 2 genoemde activiteiten.

6. Overeenkomst: een gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.

Artikel 2 – Ter beschikking stelling Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd en toegankelijk op www.deleefstijlacademie.nl/algemene-voorwaarden

2. De LA verwijst ieder contractant die een offerte of overeenkomst met de LA wenst te sluiten naar de Algemene Voorwaarden en waar deze zijn te lezen en tekent voor akkoord.

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten genoemd onder punt 2, 3 en 4 van artikel 1.

2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op offertes/contracten met de Leefstijl Academie met betrekking tot de handelsnamen genoemd in artikel 1.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen een contractant en de LA komt uitsluitend tot stand na een schriftelijke of digitale bevestiging van de LA aan de contractant.

2. Een door de LA gedane (openbare) acquisitie door middel van een advertentie, een folder, open dagen of aan een particulier gericht schrijven tot het inschrijven op c.q. het volgen van een activiteit, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in artikel 3 punt 2 is voldaan.

3. De LA verplicht zich een maatwerktraject uit te voeren in overeenstemming met het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs.

4. Voorwaarde daartoe is dat de contractant binnen 1 maand na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt, of een andere termijn indien deze nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De overeenkomst betreffende een maatwerktraject tussen de contractant en de LA komt tot stand na ontvangst van een door de contractant getekende offerte.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6 – Financiële rechten en verplichtingen
1. De contractant is aan de LA het overeengekomen bedrag verschuldigd en verplicht zich deze te voldoen op de wijze en de tijdstippen in de overeenkomst/offerte of op de factuur vermeld.

2. Een activiteit gaat uitsluitend door bij voldoende deelname. Ingeval van annulering door de LA zijn er geen kosten verschuldigd. Er wordt geen restitutie verleend ingeval opleidings- of trainingsdagen niet worden bijgewoond.

3. Indien een contractant in termijnen wenst te betalen wordt € 5,00 administratiekosten per termijnbetaling in rekening gebracht.

4. Indien een contractant de kosten van een activiteit, zoals genoemd in de overeenkomst, niet binnen de bepaalde termijn voldoet, wordt € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

5. Indien een contractant na overschrijding van de geldende betalingstermijn met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder punt 8 genoemde administratiekosten niet heeft voldaan is de LA gerechtigd om: de contractant de toegang tot de activiteit en de accommodaties waar activiteiten plaatsvinden te ontzeggen; de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de betrokkene te ontbinden; over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

6. Indien de LA overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de betrokkene, met een minimum van € 75,00.

7. De LA behoudt zich het recht voor prijzen van activiteiten te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft, echter niet gedurende een lopend contract.

Artikel 7 – Annulering, ontbinding en condities
1. Indien de contractant onverhoopt de activiteit wil annuleren, dient dit schriftelijk of per mail te geschieden. Tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit kan de contractant kosteloos annuleren. Van 30 dagen tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit is de contractant 25% van het totale overeengekomen bedrag van de activiteit verschuldigd, van 14 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit bedragen de kosten voor de contractant 50% van het overeengekomen bedrag. Voor alle annuleringen die later worden gedaan dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit , wordt het totale bedrag in rekening gebracht.

2. Reeds gemaakte kosten voor de activiteit zoals die eerder is overeengekomen, bijvoorbeeld een draaiboek of cursusmap, worden niet kwijtgescholden en aan de contractant in rekening gebracht.

3. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende niet in staat is de gehele of een deel van de opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist. Bij zwaarwegende redenen is het mogelijk het gemiste deel van de activiteit te volgen op een later tijdstip indien een volgende soortgelijke activiteit wordt georganiseerd. De toelating hiertoe is ter beoordeling van de LA en de LA dient hiervoor toestemming te geven.

4. Indien voor een activiteit onvoldoende deelnemers zijn ( minimum/maximum aantal deelnemers overeengekomen in de offerte /overeenkomst) zulks uitsluitend ter beoordeling van de LA, is de LA gerechtigd om van deze activiteit af te zien, dan wel deze te combineren met een andere activiteit of een activiteit in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de contractant. In geval de activiteit niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de eerste overeengekomen datum plaats.

5. Indien de LA kenbaar maakt de activiteit met een andere activiteit te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de contractant het recht om binnen vijf dagen na ontvangst van de mededeling van de LA door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.

6. Indien een activiteit geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling (zie punt 4 van artikel 7) wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van de LA als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

7. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, extreme weersomstandigheden, ziekte, oorlog en natuurrampen. Samen met de contractant wordt een nieuwe datum gepland om de activiteiten in te halen. Als de overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Het deel van de activiteiten die reeds zijn uitgevoerd worden dan naar verhouding afgerekend

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1. De contractant is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de activiteit te volgen. De LA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

2. De contractant vrijwaart de LA voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mede contractanten.

3. De LA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de contractant/particulier of anderszins door de contractant/particulier meegebrachte materialen gedurende de activiteit of anderszins verblijf van de contractant/particulier in de accommodatie (dan wel gehuurd door) de LA.

4. De LA is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de contractant overkomt tijdens of in verband met het volgen van een activiteit. Hiervan is geen sprake indien het letsel van contractant te wijten is aan opzet of grove schuld van de LA, dan wel haar docenten trainers die voor een activiteit zijn ingehuurd door de LA.

5. De LA is, op welke rechtsgrond dan ook, niet aansprakelijk voor gevolgschade. Onder gevolgschade wordt verstaan alle andere schade dan schade betreffende de door contractant betaalde prijs en gemaakte overige kosten.

Artikel 9 – Vrijwaring
1. De contractant vrijwaart de LA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de LA toerekenbaar is. Hieronder inbegrepen, maar niet daartoe beperkt, aanspraken van mede contractanten.

2. Van toepassing zijn de meest recente Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met contractant.

Artikel 10 – Uitvoering
1. De LA zal zich inspannen de activiteit naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer uit te voeren.

2. De contractant zal zich als een goede deelnemer gedragen en de huis- en gedragsregels in de accommodatie waar de activiteit wordt gegeven, naleven.

3. De LA kan aan de contractant verplichtingen opleggen voor deelname aan de activiteit of een onderdeel daarvan. Deze verplichtingen worden in of bij de overeenkomst vermeld.

Artikel 11 – Cursusmateriaal
1. Het cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor de deelnemer(s) aan de activiteit die door de contractant is afgenomen.

2. De LA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten betreffende het cursusmateriaal van de LA voor.

3. Het is contractant of andere deelnemer(s) van de activiteit niet toegestaan het cursusmateriaal voor andere doeleinden dan in lid 1 van dit artikel vermeld te gebruiken of het cursusmateriaal van de LA, al dan niet via derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, in eigendom over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Contractant kan geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst genoemd onder punt 2 artikel 1 bespreken met de directie van de LA en/of met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, die niet kunnen worden beslecht onder punt 2, worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij een dwingend rechtelijke wettelijke voorschrift zich hiertegen verzet.