Klachtenprocedure de Leefstijl Academie

De Leefstijl Academie streeft naar een correcte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een gesprek met de betrokken medewerker of docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Definities

Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van de Leefstijl Academie. 1.2. Klant Elke afnemer van een dienst van de Leefstijl Academie.

Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw eventuele studentnummer bij de Leefstijl Academie
  • de datum waarop u uw schrijven verstuurt
  • een heldere beschrijving van uw klacht
  • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar: De Leefstijl Academie Torensmaweg 11,

Afdeling Klachtafhandeling 9892 PB Feerwerd

Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht (m.u.v. vakantieperioden) ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door (potentiële) deelnemers wordt verstrekt wordt met strikte vertrouwelijkheid behandeld.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen consumenten en een lid van de vereniging PAEPON / NRTO – in dit geval de Leefstijl Academie – te beslechten. Er kan pas een beroep op de Geschillencommissie gedaan worden als de interne klachtenprocedure bij de Leefstijl Academie is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. De kosten van het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie bedragen 75 euro voor de consument of onderwijsinstelling die de klacht indient. Indien het geschil door de Geschillencommissie gegrond verklaard wordt, betaalt de ‘verliezende’ partij alsnog 150 euro. Het oordeel van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is bindend voor de Leefstijl Academie. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld. Wilt u een beroep doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen dan kunt u contact opnemen met: Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken Postbus 90600 2509 LP Den Haag Telefoon: 070 – 3105310

Toezicht en beheer

Een onafhankelijk externe, dhr. P. Baas, behandelt de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

De uitkomst van de klachtenprocedure is bindend voor de Stichting.